rettigheter og plikter til pasienten

På disse sidene ønsker vi å fremme nødvendig informasjon om rettighetene som beskytter deg og dine familiemedlemmer som henholdsvis pasienter og brukere av vårt senter. På samme måte informerer vi deg om ansvar og forpliktelser knyttet til tilgang og bruk av våre helsetjenester og fasiliteter. Rettigheter, plikter og forpliktelser som vi presenterer nedenfor er angitt i lov 41/2002 av 14. november, den grunnleggende reguleringen av pasientens autonomi og om rettigheter og plikter vedrørende klinisk informasjon og dokumentasjon. I tillegg blir du og din familie informert om hvordan du aktivt kan delta i beslutninger knyttet til helsetjenesten, slik at de kan utøve sine rettigheter og oppfylle sine plikter, og dermed skape et respektfullt og verdig miljø for alle.

Her kan du konsultere dine rettigheter og plikter i et hvilket som helst HCB-senter.

MOTTA EN VERDIG BEHANDLING

Tilgang til helsetjenestene du måtte trenge, motta en human, vennlig, omfattende og respektfull behandling, respektere din verdighet uten diskriminering basert på rase, religión, tro, kjønn, økonomiske og kulturelle ressurser.

MOTTA HELSEHJELP I RETT TID

Motta helsehjelp i rett tid, i henhold til behandlingen, samt bli tilbudt informasjon om responstidene for konsultasjoner, diagnostiske tester og kirurgiske inngrep for de forskjellige behandlingene.

TILGANG TIL KVALITETS MEDISINSKE TJENESTER

Tilgang basert på kvalitetsstandarder etablert gjennom offentlige, rådgivende og periodisk gjennomgåtte og evaluerte prosesser.

GARANTERE TAUSHETSPLIKT OG KLINISK BESKYTTELSE

Taushetsplikt om dine personopplysninger og garanti om forvaring av din sykehistorie.

RESPEKT, AUTONOMI, INTEGRITET OG MENNESKEVERD

LEVERING AV UTSKRIVNINGSRAPPORTEN/EPIKRISE

Motta epikrise når behandlingen er fullført, samt eventuelt andre helseattester.

BLI KJENT MED IDENTITETEN TIL DE PROFESJONELLE

Kjenn identiteten til legen som vil være din viktigste kontaktperson i assistentteamet og personen som er ansvarlig for å gi all nødvendig informasjon du trenger, på en tydelig og sannferdig måte. I hans fravær vil et annet medlem av teamet påta seg det ansvaret. I tillegg få vite identiteten til personellet som vil forholde seg til pasienten (sykepleiere, administrasjon, tolker)

FORSTÅELIG INFORMASJON OG FORNYET VURDERING (SECOND OPINION)

Informasjon om din helsetilstand gjennom hele behandlingen. Samt de personer som pasienten tillater. I tillegg har du rett til å bli informert om bruken, der det er relevant, i utdannings- eller forskningsprosjekter, så vel som kliniske studier, om de diagnostiske og terapeutiske prosedyrene som blir brukt på deg, noe som i intet tilfelle kan medføre noen fare for helsen din. Alltid med skriftlig autorisasjon fra pasienten; som kan nektes når som helst. Du har også rett til å ønske at du ikke blir informert. På samme måte kan du når som helst få en ny medisinsk vurdering (second opinión).

GI INFORMERT SAMTYKKE

Bestem fritt blant de kliniske alternativene som legen har presentert, etter å ha mottatt tilstrekkelig informasjon. Ditt samtykke, gitt gjennom informert samtykke, er nødvendig før et kirurgisk inngrep, invasiv diagnostisk behandling og behandlinger som kan ha en betydelig helserisiko. Bortsett fra i følgende tilfeller:

  • At en ikke-intervensjon utgjør en risiko for helsen
  • At det foreligger et uttrykkelig juridisk mandat
  • At du ikke er i stand til å ta avgjørelser (i så fall tilsvarer retten dine pårørende eller personer i din nærhet).
  • Om den akutte legehjelpen ikke kan vent

RESPEKT FOR DITT PRIVATLIV OG INTIMITET

Personvern under medisinske eller kirurgiske behandlinger.

FORMULERING AV KRAV, KLAGER OG FORSLAG

Pasienten har rett til å kjenne til de ulike kanalene som finnes for å presentere: reklamasjon, klager, forslag; og generelt for å kommunisere med institusjonen.

SISTE VILJE / TESTAMENT

Pasienten har rett til at det tas hensyn til sin siste vilje (testament), som bør være korrekt og tidligere manifestert.

SMERTELINDRING

At alle nødvendige tiltak blir utført, med sikte på å redusere og lindre lidelse og smerter både i kritiske situasjoner og i en dødsprosess.

PERSONLIG BEHANDLING

Motta en personlig behandling tilpasset dine behov.

OVERHOLD SYKEHUSETS REGLER

Følg sykehusets regler og bruk dets installasjoner på riktig måte, for dets trivsel og komforten til de andre pasientene.

OVERHOLD GENERELLE OG SPESIFIKKE REGLER FRA HELSEVESENET

Overhold generelle helseregler som er felles for hele befolkningen, så vel som spesifikke som bestemmes av helsevesenet.

SIGNERe AVSLAG PÅ FORESLÅTT BEHANDLING/PRØVE OG SAMTYKKE PÅ FRIVILLIG UTSKRIVELSE

Signer, i tilfelle du nekter den foreslåtte behandlingen/prøven, dokumentet viser ditt avslag etter å ha blitt tilstrekkelig informert. Signer det frivillige utskrivningssamtykke som gir pasienten rett til å forlate sykehuset.

RESPEKT FOR DE PROFESJONELLE

Oppretthold respekten for de ansatte ved senteret.

For å fullføre opptaksprosessen for enhver HCB-tjeneste, er det obligatorisk å presentere din gyldige ID eller pass.

DATABESKYTTELSE (RGPD)

I samsvar med databeskyttelsesforordningen (RGPD 2018) gir HCB ikke ut data om sine pasienter. For å hente ut enhver type medisinsk rapport, enten personlig eller digitalt, vil det være nødvendig å presentere et dokument som beviser din identitet eller en autorisasjon signert av pasienten som opplysningene skal hentes ut for. Ved mottak eller per telefon utleveres ingen personopplysninger om pasienter i senteret (heller ikke om de er innlagt eller ikke, og heller ikke romnummeret hvis de er, …)

RØYKFRITT MILJØ

Røyking er forbudt på sykehuset og også i dets omgivelser, i samsvar med lov 28/2005 av 26. desember.

PLAN FOR NØDEVAKUERING:

HCB har en beredskaps- og selvbeskyttelsesplan. Hvis denne aktiveres, forbli rolig hele tiden og følg instruksjonene fra personalet.

HCB KVALITET:

HCB har ISO 9001: 2015 kvalitetssertifikater fra den spanske foreningen for standardisering og sertifisering (ASENOR) for å overholde kvalitetsstandardene for omsorg og innovasjon. Videre er HCB et selskap som er ansvarlig for miljøet og dets naturlige miljø og er sertifisert med ISO 14001: 2015 miljøkvalitetsstandard.

Alle tester og informasjon om COVID 19

All informasjon om typer av tester, priser og tider på HCB´s COVID steder