PATIËNTENRECHTEN

In deze brochure willen wij de nodige informatie geven over de rechten die u en uw gezinsleden beschermen als patiënt en dienstgebruiker van ons ziekenhuis. We informeren u ook over de plichten en verplichtingen die verbonden zijn aan de toegang tot en het gebruik van onze diensten en faciliteiten.
De rechten, plichten en verplichtingen die hieronder worden aangeduid, zijn opgenomen in de Wet 41/2002 van 14 november, basisregulator voor de autonomie en rechten en verplichtingen van patiënten op het gebied van informatie en klinische documentatie.


Bovendien worden zowel u als uw gezin geïnformeerd over hoe u actief kunt deelnemen aan de besluitvorming in de gezondheidszorg, zodat zij hun rechten kunnen uitoefenen en hun plichten kunnen vervullen, waardoor een respectvolle en waardige omgeving voor iedereen wordt gecreëerd.

HET ONTVANGEN VAN EEN VOLWAARDIGE BEHANDELING

Toegankelijkheid tot de geneeskundige diensten en het ontvangen van een humane behandeling met respect en fatsoen, zonder discriminatie op basis van ras, religieuze overtuiging, geslacht, financiële middelen of cultuur.

ADEQUATE ZORG IN EEN BEPERKTE TIJDSPERIODE

Het ontvangen van gezondheidszorg in een beperkte tijdsperiode afhankelijk van het proces, alsmede de bekendmaking van de uitslag door de arts, de diagnostische onderzoeken en operaties voor deze verschillende processen.

TOEGANG TOT KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

Toegang op basis van kwaliteisnormen die zijn vastgesteld door middel van openbare, adviserende en regelmatig herziene en geëvalueerde processen.

HET BESCHERMEN EN BEWAREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en verzekerde bewaring van uw medisch dossier.

RESPECT, AUTONOMIE, INTEGRITEIT EN MENSELIJKE WAARDIGHEID

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS

Het ontvangen van een ontslagbrief en/of andere gezondheidscertificaten bij het vertrek.

IDENTIFICATIE VAN HET VAKBEKWAAM PERSONEEL

Het doen kennen van de identiteit van uw arts, die u primaire gesprekspartner en verantwoorderlijke is voor het verstrekken van alle nodigde informatie in begrijpelijke bewoording,en op een duidelijke waarheidsgetrouwe manier. In geval van afwezigheid zal een andere teamarts deze verantwoordelijkheid op zich nemen. Daarnaast het doen kennen van de identiteit van het personeel dat in contact is met de patiënt (verpleegkundigen, administratieve medewerkers en tolken).

BEGRIJPELIJKE INFORMATIE EN TWEEDE MENING (SECOND OPINION)

Het recht om te worden geïnformeerd tijdens het hele zorgproces over uw gezondheidsstatus evenals de personen die uw toestemming hebben. Bovendien heeft u het recht om, waar nodig, op de hoogte te worden gesteld van het gebruik in onderwijs- of onderzoeksprojecten, evenals klinische proeven, van de diagnostische en therapeutische procedures die daarop van toepassing zijn en die in geen geval extra gevaar voor uw gezondheid kunnen opleveren. In ieder geval zal voorafgaande schriftelijke toestemming van de patiënt essentieel zijn en kan op elk moment worden ingetrokken. U heeft ook het recht om niet te worden geïnformeerd en op een second opinion.

HET VERLENEN VAN TOESTEMMING

Het vrij kunnen beslissen over de door u arts voorgestelde klinische opties, nadat u volledig bent geïnformeerd. Het is van belang dat u uw schriftleijke toestemming verleend vóór een operatie, invasief diagnostisch onderzoek, of andere procedures die gezondheisrisico´s met zich meebrengen. Behalve in de volgende gevallen: • Het niet ingrijpen vormt een risico voor de volksgezondheid. • Er is een uitdrukkelijk wettelijke kennisgeving. • U bent niet in staat om beslissingen te nemen (in dit geval beslissen uw famieleden of uw naasten). o Wanneer het gaat om een de medische urgentie.

  • La no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
  • Exista un mandato legal expreso.
  • No se encuentre capacitado para tomar decisiones (en cuyo caso el derecho corresponde a sus familiares o personas allegadas).
  • Que la urgencia de la asistencia no admita demoras.

BESCHERMING VAN UW PRIVACY

Privacy tijdens een medische behandeling of een operatie.

KLACHTENBEHANDELING

Het kennen van de formele weg om klachten, bezwaren en suggesties te maken en dit aan de instelling te kunnen communiceren.

WILSVERKLARING

Het naleven van de wilsverklaring, die van te voren en naar behoren kenbaar gemaakt is.

PIJNBESTRIJDING

Het nemen van de maatregelen die gericht zijn op het verminderen en verlichten van pijn tijdens het proces van het lijden, zowel in kritieke situaties als tijdens het proces van overlijden.

PERSOONLIJKE ZORG

Het ontvangen van aangepaste zorg.

VOLDOEN AAN DE ZIEKENHUISNORMEN

Voldoen aan de normen van het ziekenhuis en het juiste gebruik van de faciliteiten, ter bevordering van de leefbaarheid en het comfort van andere patiënten.

VOLDOEN AAN ALGEMENE EN SPECIFIEKE EISEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Het bewerkstelligen van de algemene collectieve gezondheidseisen van de bevolking, evenals die welke specifiek door gezondheidsdiensten worden bepaald.

HET WEIGEREN VAN DE VOORGESTELDE BEHANDELING/ONDERZOEK EN VERKLARING VAN VRIJWILLIG ONTSLAG

Het ondertekenen van het document nadat u voldoende bent geïnformeerd en u de voorgestelde behandeling/onderzoek weigert. Het ondertekenen van de verklaring van vrijwillig ontslag, als recht zijnde van de patiënt om het ziekenhuis te verlaten door contact op te nemen met het personeel van het ziekenhuis.

RESPECT VOOR DE ZORGVERLENERS

Fatsoen en wederzijds respect vormen de basis voor goede contacten tussen medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers.

Aan de receptie van elke dienst van het HCB, bent u verplicht een wettelijk en geldig legitimatiebewijs te tonen.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2018), verstrekt het HCB geen gegevens over haar patiënten. Om elk type medisch verslag te kunnen afgeven in persona of digitaal, is het nodig om een identificatiebewijs te tonen of een autorisatie af te geven die door de eigenaar is ontertekend. Via receptie of telefoon worden ook geen persoonsgegevens van patiiënten verstrekt (zelfs het kamernummer van een opgenomen patiënt niet etc,…).

ROOKVERBOD

Er geldt een algemeen rookverbod in het HCB en het omliggende terrein, volgens de Wet 28/2005 van 26 december.

EVACUATIEPLAN IN GEVAL VAN NOOD

Het HCB heeft een nood- en zelfbeschermingsplan. Bij activering, blijft u non-stop kalm en volgt u de instructies van het personeel op.

KWALITEIT HCB

HCB beschikt over ISO 9001:2015 kwaliteitscertificaten van de Spaanse Vereniging voor Normalisatie en Certificering (ASENOR) om te voldoen aan de normen van kwaliteit van zorg en innovatie. Daarnaast is HCB een bedrijf dat verantwoordelijk is voor het milieu en is gecertificeerd volgens de ISO 14001:2015 milieukwaliteitsnorm.

Alle tests en informatie over COVID19

Alle informatie over soorten tests, prijzen en schema’s in de HCB COVID-ruimtes.

Patiëntenzorg